0
คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
สรุปเนื้อหาสำคัญ การศึกษาชีววิทยา เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เซลล์และการทำงานของเซลล์ แบบทดสอบท้ายบท ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยครบทุกระบบ พร้อมเฉลยครบถ้วน
หนังสือ236.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "คู่มือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา ม.4 เล่ม 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)" เล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาสำคัญครบทั้ง 3 เรื่อง คือ การศึกษาชีววิทยา เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เซลล์และการทำงานของเซลล์ ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่าง ๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 การศึกษาชีววิทยา
- 1.1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
- 1.2 การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
- 1.3 กิจกรรรมสะเต็มศึกษาและกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

บทที่ 2 เคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
- 2.1 อะตอม ธาตุและสารประกอบ
- 2.2 สารอนินทรีย์
- 2.3 สารประกอบคาร์บอนในสิ่งมีชีวิต
- 2.4 ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 3 เซลล์และการทำงานของเซลล์
- 3.1 กล้องจุลทรรศน์และการค้นพบหน่วยของสิ่งมีชีวิต
- 3.2 โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์
- 3.3 การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017711 (ปกอ่อน) 352 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 640 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน