0
ลด 50%
คู่มือเรียนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายพร้อมภาพประกอบ ที่สามารถศึกษาด้วยตนเองและปฏิบัติตามได้จริง เหมาะสำหรับเป็นคู่มือเรียน และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการสร้างเครือข่ายขนาดเล็กไว้ใช้งาน
หนังสือ65.00 บาท
e-books(PDF) ?169.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "คู่มือเรียนเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" เล่มนี้ ได้รัีบการเรียบเรียงขึ้นเพื่อนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลัีกสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาภายในเล่มครอบคลุม 2 ส่วนหลักๆ ด้วยกันคือ ภาคทฤษฎี ปูพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่าย ส่วนประกอบเครือข่าย รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย โปรโตคอล และระบบเครือข่ายท้องถิ่น ส่วนภาคปฏิบัติ มุ่งเน้นการสร้างระบบเครือข่ายขนาดเล็กหรือเครือข่ายเวิร์กกรุ๊ป บนระบบปฏิบัติการ Windows 7 การวางแผนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ การกำหนดสิทธิ์ การเปิดแชร์ทรัพยากร และการใช้โปรแกรมยูทิลิตี้บนเครือข่าย ที่นอกจากปูพื้นฐานความรู้เชิงวิชาการแล้ว ยังมุ่งเน้นการฝึกทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างระบบเครือข่ายขนาดเล็กไว้ใช้งานได้จริง รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ในทางวิชาชีพได้ในอนาคตอีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 เครือข่ายการสื่อสาร
บทที่ 2 ช่องทางการสื่อสารและส่วนประกอบของเครือข่าย
บทที่ 3 รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่ายและระบบเครือข่ายท้องถิ่น
บทที่ 4 การเชื่อมต่อเครือข่ายเวิร์กกรุ๊ปด้วย Windows 7
บทที่ 5 การสร้างบัญชีผู้ใช้ และการกำหนดสิทธิ์ (Permission)
บทที่ 6 การเชื่อมต่อ Windows 8 และ Windows XP เข้าร่วมเป็นสมาชิกในเวิร์กกรุ๊ป
บทที่ 7 การใช้โปรแกรมประยุกต์ และโปรแกรมยุทิลิตี้บนเครือข่าย

- บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160819485 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 15 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน