0
ลด 10%
คู่มือเรียน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ : System Analysis and Design : ฉบับสมบูรณ์ (PDF)
อ่านเข้าใจง่าย อธิบายอย่างละเอียด เป็นขั้นตอน สามารถทำตามได้จริง มีกรณีศึกษา ระบบจัดการร้านสะดวกซื้อ ระบบการลงทะเบียน เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ebook สนพ.ไอดีซี ลด 10%
อ่านต่อ
หนังสือ280.25 บาท
e-books(PDF) ?202.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้แนะนำให้ผู้อ่านรู้จักการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ โดยเนื้อหาจะสอนตั้งแต่หลักการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระเบียบวิธีการพัฒนาระบบ วิธีการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ การวิเคราะห์ระบบงาน การออกแบบระบบ ตลอดจนการจัดการโครงการพัฒนาระบบ ซึ่งมีตัวอย่างการวิเคราะห์และออกแบบระบบจริง พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบสารสนเทศและองค์กร (Information System and Organization)
บทที่ 2 นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)
บทที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development)
บทที่ 4 การสำรวจเบื้องต้น (Preliminary Investigation)
บทที่ 5 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
บทที่ 6 แบบจำลองกระบวนการ (Process Modeling)
บทที่ 7 พจนานุกรมข้อมูล และคำอธิบายกระบวนการ (Data Dictionary and Process Description)
บทที่ 8 แบบจำลองข้อมูล (Data Modeling)
บทที่ 9 การออกแบบระบบ (System Design)
บทที่ 10 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)
ฯลฯ

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้มุ่งนี้ให้ผู้อ่ารนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้จริง โดยมีกรณีศึกษาของการจัดการร้านสะดวกซื้อและระบบการลงทะเบียนเรียนนักศึกษา เป็นตัวอย่างให้ศึกษา พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดและเป็นขั้นตอน ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง สุดท้ายนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีหม่อมราชวงศ์นงคราญ ชมพูนุท- ที่ปรึกษาด้าน ICT อดีตผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
หนังสือ "คู่มือเรียน การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design) ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ ผู้แต่ง อาจารย์ อรยา ปรีชาพานิช ได้ถ่ายทอดเนื้อหาจากประสบการณ์ในการสอนและการทำงานจริง ในการอธิบายเนื้อหาของการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ โดยใช้สำนวนที่เข้าใจง่าย ปฏิบัติตามได้อย่างเข้าใจ เมื่อผู้อ่านอ่านเนื้อหาจนจบเล่มก็สามารถออกแบบระบบสารสนเทศใหม่ได้อย่างเข้าใจ ถูกต้องตามหลักการศิริพร แสนศรี- อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786162005916 (PDF) 328 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน