0
คู่มือ+ข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ใช้สอบทุกสายงาน
ประกอบด้วย กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่ใช้ในการเตรียมสอบ คู่มือ+ข้อสอบกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ใช้สอบทุกสายงาน ประกอบด้วย กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง พร้อมแนะนำเทคนิคในการตอบอย่างเข้าใจง่าย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- ประวัติ / วิสัยทัศน์ / ค่านิยม / พันธะกิจ / อำนาจหน้าที่ / หน่วยงานในสังกัด
- การบรรลุเป้าหมายตามกลยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
- สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ
- กฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- กฎหมายภาษีอากร
- เศรษฐกิจพอเพียงและ โคกหนองนาโมเดล
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ.2560
- กฎหมายปกครอง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164637474 (ปกอ่อน) 316 หน้า
ขนาด: 206 x 292 x 20 มม.
น้ำหนัก: 755 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะเบสท์ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน