0
คู่มือ ฟิสิกส์ ม.4-6 รายวิชาพื้นฐาน
ตรงตามหลักสูตรเเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์)
หนังสือ71.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาฟิสิกส์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ
- การเคลื่อนที่ในแนวตรง
- การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
- การเคลื่อนที่แบบวงกรม
ฯลฯ

บทที่ 2 แรงและสนามของแรง
- แรงธรรมชาติ
- ชนิดของแรง

บทที่ 3 คลื่น
- คลื่นกล
- คลื่นผิวน้ำ
- สมบัติของคลื่น
ฯลฯ

บทที่ 4 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
- กัมมันตภาพรังสี
- พลังงานนิวเคลียร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162580260 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 7 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน