0
ค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการยุคดิจิทัล
หนังสือเล่มนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือเกิดการสร้างความรู้ทางวิชาการใหม่และนำไปพัฒนาต่อยอดได้ด้วย อาทิ วิวัฒนาการ และแนวทางการพัฒนาค่านิยมของเจ้าหน้าที่รัฐ
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการยุคดิจิทัล" เล่มนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือเกิดการสร้างความรู้ทางวิชาการใหม่และนำไปพัฒนาต่อยอดได้ด้วย อาทิ วิวัฒนาการ และแนวทางการพัฒนาค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ส่งเสริมการบริหารจัดการยุคดิจิทัล

    ประโยชน์ในทางวิชาการ อาทิ หน่วยงานของรัฐนำข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและความคิดเห็นใช้ในการวางแผน การกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดยุทธศาสตร์ ตัวแบบ (model) และกลุ่มตัวชี้วัดสำคัญของการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators หรือ KPIs) สำหรับสถาบันการศึกษา อาจนำข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งที่เป็นอุปสรรค และที่ส่งเสริมการบริหารจัดการยุคดิจิทัลไปปรับใช้สำหรับการเรียน การสอน ตลอดจนการทำวิจัย และการพัฒนา (research and development) ต่อยอดต่อไป

    ประโยชน์ในทางปฏิบัติ โดยหน่วยงานของรัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นำข้อเสนอแนะ อาทิ แนวทางการพัฒนาค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ส่งเสริมการบริหารจัดการยุคดิจิทัล 13 ประการ ไปปรับใช้ในทางปฏิบัติจริง และประโยชน์ต่อประชาชน หากนำไปศึกษา ย่อมช่วยเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ส่งเสริมการบริหารจัดการยุคดิจิทัล และนำไปปรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บทที่ 3 วิวัฒนาการของค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บทที่ 4 ค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ และสาเหตุ
บทที่ 5 ค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการยุคดิจิทัลที่ควรเป็น
บทที่ 6 แนวทางการพัฒนาค่านิยมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ส่งเสริมการบริหารจัดการยุคดิจิทัล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167627151 (ปกอ่อน) 292 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Forepace Publishing House
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน