0
ลด 10%
งานปูนตกแต่งผิว (สอศ.) (รหัสวิชา 20106-2102)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
1 เล่ม ลด 10%, 2 เล่ม ลด 15%
1 เล่ม ลด 10%, 2 เล่ม ลด 15%
อ่านต่อ
หนังสือ126.90 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "งานปูนตกแต่งผิว รหัสวิชา 20106-2102" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมวิธีการทำผิวงานปูนโดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักวิชาชีพ เนื้อหามีการแสดงเครื่องมือ อุปกรณ์ และขั้นตอนวิธีการทำงานอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น อีกทั้งมีใบงานให้ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงาน

สารบัญ

1. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์งานปูน และความปลอดภัยในการทำงาน
2. งานก่ออิฐประดับและเซาะร่องโชว์แนว
3. งานก่อโค้ง
4. งานทำบัว
5. งานสลัดเม็ดสลัดดอก
6. งานแตะดึง
7. งานหินล้าง-กรวดล้าง
8. งานหินขัด
9. งานบุผนัง
10. งานปูพื้น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839933 (ปกอ่อน) 452 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 18 มม.
น้ำหนัก: 790 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน