0
ลด 30%
งานวัดละเอียด (รหัสวิชา 3100-0005)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ136.50 บาท
e-books(PDF) ?118.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "งานวัดละเอียด (รหัสวิชา 3100-0005)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2557 เนื้อหาในหนังสือแบ่งออกเป็น 9 บท ในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย เรื่องพื้นฐานงานวัดละเอียด เครื่องมือวัดละเอียดแบบถ่ายขนาด เวอร์เนียร์คาลิเปอร์ ไมโครมิเตอร์ เครื่องมือวัดละเอียดแบบเลื่อนได้มีขีดสเกล ใบวัดมุม นาฬิกาวัด บรรทัดวัดมุมสากล เครื่องมือวัดละเอียดแบบดิจิทัล เครื่องมือวัดแบบค่าคงที่ รวมถึงการตรวจสอบความเรียบผิว ในแต่ละบทประกอบด้วย ใบความรู้ แบบประเมินผลการเรียนรู้ ใบมอบหมายงาน ใบประเมินผลปฏิบัติงาน และแบบประเมินตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนใช้ประเมินตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด
บทที่ 2 เครื่องมือวัดละเอียดแบบถ่ายขนาด
บทที่ 3 เครื่องมือวัดละเอียดแบบมีสเกล
บทที่ 4 เวอร์เนียร์คาลิเปอร์
บทที่ 5 ไมโครมิเตอร์
บทที่ 6 ใบวัดมุมและนาฬิกา
บทที่ 7 เครื่องมือวัดละเอียดแบบดิจิทัล
บทที่ 8 เครื่องมือวัดละเอียดแบบค่าคงที่
บทที่ 9 เครื่องมือตรวจสอบความเรียบผิว

- ใบงานภาคปฏิบัติ
- ใบประเมินผลการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160831487 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 15 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน