0
ลด 10%
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ69.30 บาท
e-books(PDF) ?77.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศึกราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน โดยมีเนื้อหาที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตรงตามคำอธิบายรายวิชาอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยเรื่องแผงสวิตช์ แผงจ่ายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เต้ารับสำหรับเสียบปลั๊กไฟ และหลอดไฟฟ้า   รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสารกึ่งตัวนำ เครื่องมือวัดในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

สารบัญ

บทที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและิเล็กทรอนิกส์ (Safety of Electrical and Electronics)
บทที่ 2 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า (Electrical Source)
บทที่ 3 ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น (Basic Electrical Theory)
บทที่ 4 เครื่องวัดงานไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Measurements)
บทที่ 5 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (Basic Electrical Circuits)
บทที่ 6 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting Circuit)
บทที่ 7 อุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Devices)
บทที่ 8 อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อลงดิน (Circuit Breaker and Ground Connecting)
บทที่ 9 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น (Basic Motor Control)
บทที่ 10 ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ (Resistor Condenser and Inductor)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160822034 (ปกอ่อน) 364 หน้า
ขนาด: 186 x 256 x 16 มม.
น้ำหนัก: 505 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน