0
ลด 10%
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (สอศ.) (รหัสวิชา 20100-1005) มีแผน+เฉลย
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ84.60 บาท
e-books(PDF) ?94.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบไปด้วยการศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ "หลักความปลอดภัยในปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์" แหล่งกำเหนิดไฟฟ้า กฏของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง กฏควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การบัดกรี การใช้มัลติมอเตอร์ เครื่องกำเหนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา กลุ่มสมรรถนะรายวิชาพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ

บทที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Safety of Electrical and Electronics)
บทที่ 2 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า (Electrical Source)
บทที่ 3 ทฤษฏีไฟฟ้าเบื้องต้น (Basic Electrical Theory)
บทที่ 4 เครื่องมือวัดงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Measurements)
บทที่ 5 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (Basic Electrical Circuits)
บทที่ 6 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting Circuit)
บทที่ 7 อุกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Devices)
บทที่ 8 อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อลงดิน (Ciruit Breaker and Ground Connecting)
บทที่ 9 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น (Basic Motor Control)
บทที่ 10 ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ (Resistor Condenser and Inductor)
บทที่ 11 ไมโครโฟน ลำโพง รีเลย์ หม้อแปลง โปรโตบอร์ด และสตริปบอร์ด (Microphone, Loudspeaker, Relay, Transformer, Protoboard and Stripboard)
บทที่ 12 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ (Semiconductors Device)
บทที่ 13 ขั้วต่อสายไฟฟ้า (Electrical Connector)
บทที่ 14 การประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Basic Electrical and Electronics circuit Assembly)
บทที่ 15 เครื่องมืองานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Hand Tools)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160834778 (ปกอ่อน) 372 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 15 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน