0
ลด 10%
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
เนื้อหาประกอบด้วย แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมืองานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัดงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ฯลฯ
หนังสือ153.00 บาท
e-books(PDF) ?170.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น" เล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และยังเป็นตำราเรียนระดับ ปวช. รหัสวิชา 2100 - 1006 เหมาะกับการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าจะประกอบด้วยแผงสวิตช์ แผงจ่ายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เต้ารับสำหรับเสียบปลั๊กไฟ และหลอดไฟฟ้า เป็นต้น และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสารกึ่งตัวนำ ได้แก่ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เทอร์มิสเตอร์ ผลึกแร่ เซลล์เหนี่ยวนำด้วยแสง ไอซี เครื่องมือและเครื่องมือวัดในงานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นำเสนอในรูปแบบที่อ่านเ้ข้าใจง่าย พร้อมตัวอย่าง และแบบฝึกหัดท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า (Electrical Source)
บทที่ 2 ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น (Basic Electrical Theory)
บทที่ 3 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Safety of Electrical and Electronics)
บทที่ 4 เครื่องมืองานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Hand Tools)
บทที่ 5 เครื่องมือวัดงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Instruments)
บทที่ 6 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (Basic Electrical Circuits)
บทที่ 7 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting Circuit)
บทที่ 8 อุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Devices)
บทที่ 9 อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อลงดิน (Circuit Breaker and Ground Connecting)
บทที่ 10 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น (Basic Motor Control)
บทที่ 11 การทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Operating of Small Appliances)
บทที่ 12 ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ (Resistor Condenser and Inductor)
บทที่ 13 ไมโครโฟน ลำโพง รีเลย์ หม้อแปลง โปรโตบอร์ด และสตริปบอร์ด (Microphone, Loudspeaker, Relay, Transformer, Protoboard and Stripboard)
บทที่ 14 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ (Semiconductors Device)
บทที่ 15 ขั้วต่อสายไฟฟ้า (Electrical Connector)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160818983 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 10 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน