0
จริยธรรมและทักษะชีวิต : Ethics and Life Skills
หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นครอบคลุมเนื้อหาสาระตามคำอธิบายรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต ซึ่งได้กำหนดไว้ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อประกอบการเรียนการสอน
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "จริยธรรมและทักษะชีวิต" เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นครอบคลุมเนื้อหาสาระตามคำอธิบายรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต ซึ่งได้กำหนดไว้ในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท ประกอบด้วย แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม คุณค่าและจุดหมายของชีวิต เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม หลักจริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม การพัฒนาทักษะชีวิต กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนาปัญญา และชีวิตที่เป็นสุข เพื่อประกอบการเรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตและการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม

สารบัญ

บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม
บทที่ 2 คุณค่าและจุดหมายของชีวิต
บทที่ 3 เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม
บทที่ 4 หลักจริยธรรมเพื่อการดำเนินชีวิตที่ดีงาม
บทที่ 5 การพัฒนาทักษะชีวิต
บทที่ 6 กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนาปัญญา
บทที่ 7 ชีวิตที่เป็นสุข

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165382878 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 170 x 241 x 12 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน