0
จริยศาสตร์เบื้องต้น : มนษย์กับอุดมคติและมาตรการทางศีลธรรม
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างจริยศาสตร์กับศาสตร์อื่น ปรัชญากับอุดมคติชีวิต ศาสนากับอุดมคติชีวิต ซึ่งผู้เขียนเลือกศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาเชน (ไชนะ) ศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋า ลัทธิขงจิ๊อ ศาสนาซินโต ศาสนาคริสต์ เเละศาสนาอิสลาม เป็นศาสนาที่ทรรศนะเรื่องอุดมคติชีวิต สองบทสุดท้าย เป็นเรื่องมนุษย์กับค่าทางจริยธรรม เเละมนุษย์กับเกณฑ์ตัดสินจริยธรรม เนื่องจากเป็นศาสตร์ว่าด้วยความประพฤติปฏิบัติของมุนษย์ที่เกี่ยวข้องกับความสุข ความทุกข์ ความถูก ความผิด หรือเรื่องของควรหรือไม่ควรประพฤติจริยธรรมของศาสนาต่างๆ เป็นเรื่องข้อควรปฏิบัติที่ควรทำเพื่อให้บรรลุสิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิต

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจริยศาสตร์
บทที่ 2 ความสำพันธ์ระหว่างจริยศาสตร์กับศาสตร์อื่น
บทที่ 3 ปรัชญากับอุดมคติชีวิต
บทที่ 4 ศาสนากับอุดมคติชีวิต
บทที่ 5 ศาสนากับอุดมคติชีวิต (ต่อ)
บทที่ 6 มนุษย์กับค่าทางจริยธรรม
บทที่ 7 มนุษย์กับเกณฑ์ตัดสินจริยธรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165381062 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 7 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน