0
จากพุทธศาสนาแห่งรัฐสู่พุทธศาสนาที่เป็นอิสระจากรัฐ
หนังสือเล่มนี้เป็นงานประวัติศาสตร์ผสมกับปรัชญาสังคม กล่าวคือ ประวัติศาสตร์บอกกับเราว่าอะไรเป็นอะไร โดยไม่ตัดสินว่าอะไรควรเป็นอะไร แต่งานปรัชญาสังคมเน้นเสนอว่าอะไรควรเป็นอะไร ฯลฯ
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "จากพุทธศาสนาแห่งรัฐสู่พุทธศาสนาที่เป็นอิสระจากรัฐ" เล่มนี้ มีเนื้อหาที่สำคัญ 2 ส่วนหลักคือ ส่วนที่สำรวจแนวคิดและประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับรัฐ ว่าความคิดนั้นคืออะไร มีความเป็นมา และมีปัญหาพื้นฐานสำคัญอะไรบ้างที่ตกทอดมาถึงยุคสมัยของเรา และปรากฏเป็นปัญหาชัดเจนยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ส่วนที่สองเป็นการนำปรัชญาสังคม คือแนวคิดโลกวิสัย (secularism) และเสรีนิยม (liberalism) มาวิเคราะห์และเสนอทางแก้ปัญหาที่สำรวจพบในส่วนแรก และเสนอว่าควรแยกศาสนาจากรัฐ พร้อมกับกำหนดบทบาทของศาสนาในพื้นที่สาธารณะให้ชัดเจน และสอดคล้องกับประชาธิปไตยที่รัฐต้องเป็นกลางทางศาสนา สามารถให้หลักประกันเสรีภาพและความเสมอภาคทางศาสนาได้อย่างแท้จริง

    จึงกล่าวได้ว่า หนังสือเล่มนี้เป็นงานประวัติศาสตร์ผสมกับปรัชญาสังคม กล่าวคือ ประวัติศาสตร์บอกกับเราว่าอะไรเป็นอะไร โดยไม่ตัดสินว่าอะไรควรเป็นอะไร แต่งานปรัชญาสังคมเน้นเสนอว่าอะไรควรเป็นอะไร หนังสือเล่มนี้จะเป็นการพาสำรวจประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในสังคมไทย จากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

สารบัญ

บทนำ มองปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาบนกรอบคิดใหม่
บทที่ 1 พุทธศาสนากับรัฐยุคต้น ยุคอโศก และยุคกลาง
บทที่ 2 กำเนิดพุทธศาสนาแห่งรัฐสมัยใหม่
บทที่ 3 พุทธศาสนากับรัฐหลังการปฏิวัติสยาม
บทที่ 4 ปัญหาการผลิตสร้างแนวคิดทางการเมือง และแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพุทธศาสนา
บทที่ 5 แนวคิดโลกวิสัยและข้อเสนอแยกศาสนาจากรัฐ
บทที่ 6 บทสรุป

คำนิยม
"เมื่อโลกเขาเดินหรือพยายามเดินไปทางนั้น ทางที่ทุกคนเท่ากัน ไม่มีใครมีอภิสทธิ์เหนือใคร ทุกคนคิดเองได้ ปกครองตนได้ หากขัดกันก็ใช้เหตุผลและเสียงส่วนใหญ่ตัดสินเป็นเรื่องๆ ไป ศาสนาพุทธก็ต้องเดินไปทางนั้นกับเขาด้วยไม่เดินอาจถูกทิ้งกลายเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ ซึ่งชาวพุทธคงไม่ต้องการเช่นนั้นคิดอย่างนี้ ผมคิดว่าข้อเสนอของหนังสือเล่มนี้ก็มีเหตุผลชัดแจ้งในตัวมากเถียงได้ยาก"สมภาร พรมทา
"เมื่อนำความเชื่อทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวดองกับอำนาจรัฐและความชอบธรรมของอำนาจนั้นโดยปราศจากการวิพากษ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการปิดกั้นและมุ่งทำลายฝ่ายตรงข้าม มากกว่าการให้การศึกษาหรือสร้างความเข้าใจที่เปิดกว้างอย่างเป็นกัลยาณมิตรต่อทุกฝ่าย งานศึกษาวิจัยชิ้นนี้จึงมีความหมายนัยอันสำคัญยิ่งต่ออนาคตและการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย ที่มิติและปริมณฑลของความเป็น ชาติ ที่เป็นพื้นที่ของราษฎรจะได้ถักทอแนวความคิดและอุดมการณ์ทางสังคมและการเมืองที่มีพื้นฐานมาจากพุทธศาสนาขึ้นมาได้และเป็นมาตรฐานสากลอย่างแท้จริง"ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743159626 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 143 x 211 x 13 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สยามปริทัศน์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน