0
จิตวิทยาการเรียนการสอน
ประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมแนวคิดและหลักการที่จำเป็นทางจิตวิทยาการเรียนการสอนและการประยุกต์แนวคิดต่าง ๆ ในด้านการเรียนการสอน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนิสิตนักศึกษาที่สนใจ
หนังสือ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ตั้งใจให้ผู้สนใจสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในศาสตร์ด้านจิตวิทยาการศึกษา ซึ่งค่อนข้างขาดแคลน สาระในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมแนวคิดและหลักการที่จำเป็นทางจิตวิทยาการเรียนการสอนและการประยุกต์แนวคิดต่าง ๆ ในด้านการเรียนการสอน โดยผู้เขียนได้สอดแทรกเนื้อหาผลการวิจัยที่ผู้เขียนและนิสิตในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมทำการวิจัยอันเป็นการนำแนวคิดทางจิตวิทยาการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติและทดลอง หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนิสิตนักศึกษาที่สนใจและต้องการสร้างความเข้าใจในศาสตร์ด้านจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนการสอน เนื่องจากมีเนื้อหาที่เป็นหลักการแนวคิดที่สำคัญจำเป็นในการจัดการเรียนการสอน และตัวอย่างการประยุกต์แนวคิดทางจิตวิทยาการเรียนการสอนในชั้นเรียน อีกทั้งยังเหมาะสำหรับอาจารย์ผู้สอนในทุกระดับการศึกษาทั้งในระดับอุดมศึกษาซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังเหมาะสำหรับครู อาจารย์ในระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษาอีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำและบทบาทการวิจัยทางจิตวิทยาการเรียนการสอน
บทที่ 2 แนวคิดเชิงทฤษฎีและรูปแบบทางจิตวิทยาร่วมสมัย
บทที่ 3 การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดผู้เรียนเป็นสำคัญ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต : หลักการและนวัตกรมการจัดการเรียนการสอน
บทที่ 4 นวัตกรรมทางจิตวิทยาเพื่อการจัดการเรียนการสอน : การเรียนเพื่อรอบรู้ การปรับพฤติกรรมและการฝึกการระบุสาเหตุ
บทที่ 5 ความแตกต่างระหว่างบุคคลด้านเชาวน์ปัญญา สไตล์การคิด สไตล์การเรียน และการสร้างสรรค์
บทที่ 6 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนทักษะด้านการคิดของผู้เรียน
บทที่ 7 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และสังคมของผู้เรียน
บทที่ 8 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเจตคติ ค่านิยม จริยธรรม และคุณธรรมของผู้เรียน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337560 (ปกอ่อน) 214 หน้า
ขนาด: 192 x 261 x 10 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน