0
จิตวิทยาพื้นฐาน : Foundation to Psychology
จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไว้ใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวกับจิตวิทยา หลักสูตรสถาบัน การพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งผู้เรียนและผู้สนใจโดยทั่วไปสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "จิตวิทยาพื้นฐาน : Foundation to Psychology" เล่มนี้ ผู้เขียนจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไว้ใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาที่เกี่ยวกับจิตวิทยา หลักสูตรสถาบัน การพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งผู้เรียนและผู้สนใจโดยทั่วไปสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา พัฒนาการของมนุษย์ตามแนวทัศนะของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ความแตกต่างระหว่างบุคคล เชาวน์ปัญญา และความถนัด การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ และการพฤติกรรม สุขภาพจิต แลการปรับตัว การนำแนวความคิดทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้เขียนได้พัฒนาเนื้อหาจากการศึกษาและประสบการณ์ในการสอนอย่างต่อเนื่อง

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยา
บทที่ 2 พัฒนาการของมนุษย์ตามแนวทัศนะของนักจิตวิทยากลุ่มต่างๆ
บทที่ 3 พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 ความแตกต่างระหว่างบุคคล
บทที่ 5 เชาวน์ปัญญา และความถนัด
บทที่ 6 การรับรู้
บทที่ 7 การเรียนรู้
บทที่ 8 บุคลิกภาพ และการพฤติกรรม
บทที่ 9 สุขภาพจิต แลการปรับตัว
บทที่ 10 การนำแนวความคิดทางจิตวิทยาไปประยุกต์ใช้ในประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

คำนิยม
ขอแสดงความชื่นชมกับความตั้งใจของอาจารย์ ดร. ยุราวดี เนื่องโนราช ที่ได้รวบรวมและเรียบเรียงองค์ความรู้ทางด้านจิตวิทยาเป็นที่ยอมรับ และนำมาใช้อ้างอิงโดยทั่วไปจากนักวิชาการ นักการศึกษา แหล่งข้อมูลที่ทันสมัย ทั้งนี้เพื่อให้ได้หนังสือที่มีเนื้อหาสมบูรณ์ ก่อเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้สนใจไว้ใช้ศึกษาต่อไปว่าที่ร้อยโท ปรีชา ศิริรัตน์ไพบูลย์- รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม
นับได้ว่า ดร. ยุราวดี เนื่องโนราช ได้สร้างสรรค์งานทางวิชาการที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา จึงขอแสดงความชื่นชมในความสามารถและความพยายามในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้ผลิตหนังสือ หรือตำรา อันเป็นงานสร้างสรรค์ทางวิชาการในเล่มต่อๆ ไปรองศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา สริวัฒน์- ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165382540 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาด: 170 x 239 x 13 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน