0
จิตวิทยาสำหรับครู
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงทฤษฎีเเละหลักการในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิควิธีในการเป็น "ครูมืออาชีพ" ไว้ค่อนข้างครอบคลุม สามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
หนังสือ199.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "จิตวิทยาสำหรับครู" เล่มนี้ กล่าวถึงทฤษฎีและหลักการในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิควิธีในการเป็น "ครูมืออาชีพ" ไว้ค่อนข้างครอบคลุม สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาได้จริง เหมาะสำหรับครู อาจารย์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง นิสิต นักศึกษาสาขาคุรุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ "เด็ก" เป็นอย่างยิ่ง

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ
บทที่ 2 งานพัฒนาการเเละทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
บทที่ 3 ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพเเละจริยธรรม
บทที่ 4 จิตวิทยาการเรียนรู้เเละหลักการจัดการเรียนรู้
บทที่ 5 การพัฒนาผู้เรียนด้านปัญญาเเละคุณธรรมจริยธรรม
บทที่ 6 หลักการเเละกระบวนการเเนะเเนว
บทที่ 7 วิธีศึกษาเเละให้การดูเเลช่วยเหลือผู้เรียน
บทที่ 8 การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู
บทที่ 9 จิตวิทยาในชั้นเรียน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740332299 (ปกอ่อน) 384 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 17 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน