0
ชนะเลือกตั้ง...ด้วยพลังการตลาด
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งบันทึกทางประวัติศาสตร์   ว่าด้วยการเลือกตั้งทั่วไปสองครั้งที่ผ่านมา (พ.ศ.2544 และ พ.ศ.2548) และเป็นการเปิดเผยให้เราได้เห็นทิศทางว่า โลกของการแข่งขันทางการเมืองในทศวรรษหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไป...ศ.ดร.สมบัติ จันทรวงศ์...(บางส่วนจากคำนิยม)

สารบัญ

- ชัยชนะของพรรคไทยรักไทย : หัวใจอยู่ที่การตลาด
- Political Marketing : ถนนสู่ดวงดาวของพรรคการเมือง
- Campaign พรรคไทยรักไทย : ครบเครื่องเรื่องการตลาด
- Segmentation : กลุ่มเป้าหมายชัด จัดนโยบายให้ “โดน”
- Positioning : วางตำแหน่งดีมีชัยไปกว่าครึ่ง
- ส่วนผสมการตลาด 4 Ps : สูตรที่ต้องผสมให้กลมกลืน
- ยุทธศาสตร์และแผนรณรงค์ : ต้องแม่นยำทั้ง air war & ground war
- Political Marketing : สูตรความสำเร็จที่ต้องใช้ให้ถูกคน
ถูกที่ และถูกเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประวัติผู้เขียน

ดร.นันทนา นันทวโรภาส

การศึกษา
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์
- ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบัน
- ผู้อำนวยการหลักสูตรสื่อสารการเมือง ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกริก
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมสมีเดียเอ็ดดูเทนแม้นท์ จำกัด
- วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- อาจารย์พิเศษด้านสื่อสารการเมือง

คำนิยม
สมบัติ จันทรวงศ์, ดร.
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749387732 (ปกอ่อน) 267 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ฃอคิดด้วยฅน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 02/2006
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน