0
ลด 15%
ชิ้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาทรอนิกส์ (ปวส.) (รหัสวิชา 30127-2001) (PDF)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ179.10 บาท
e-books(PDF) ?143.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ ชิ้นส่วนเครื่องกลในงานเมคคาทรอนิกส์ เล่มนี้ตรงตามหลักสูตรสำนักการอาชีวศึกษาระดับประกาศนยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาชาวิชาเมคคาทรอนิกส์ โดยเนื้อหา 11 บท ได้แก่ เฟิอง ลูกเบี้ยว สายพาน โซ่และสเตอร์ ข้อต่อส่งกำลังและคัปปลิง เพลา ลิ่ม และสลัก ตลับลูกปืน สปริง คลัตช์ รางเลื่อนและบอลสกรู โมดูลลำเลียงชิ้นงาน และใบงานต่างๆ

สารบัญ

บทที่ 1 เฟือง (Gears)
บทที่ 2 ลูกเบี้ยว (Cams)
บทที่ 3 สายพาน (Belts)
บทที่ 4 โซ่และสเตอร์ (Chain and Sprocket)
บทที่ 5 ข้อต่อส่งกำลังและคัปปลิง (Transmission Joints and Coupling)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160843121 (PDF) 424 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน