0
ชุดกิจกรรมบูรณาการ สำหรับเด็กประถมวัย อายุ 3-4 ปี (เล่ม 1-7) (ฺBook Set)
ส่งเสริมพัฒนาทุกด้านให้เด็ก ๆ ด้วยแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมชุดกิจกรรมบูรณาการ ฝึกวันละนิดความคิดเป็นเลิศ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
หนังสือ365.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ส่งเสริมพัฒนาทุกด้านให้เด็ก ๆ ด้วยแบบฝึกหัดเตรียมความพร้อม "ชุด กิจกรรมบูรณาการ สำหรับเด็กประถมวัย อายุ 3-4 ปี (เล่ม 1-7)" ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เนื้อหาภายในชุดประกอบด้วยแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เสริมสร้างเชาวน์ปัญญา เตรียมความพร้อมภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมแบบฝึกทักษะอื่น ๆ ตามขั้นตอนจากง่ายไปยากตามลำดับ เหมาะสำหรับเป็นแบบฝึกหัดสำหรับหนูน้อยวัยเริ่มต้น

คำนิยม
ด้วยประสบการณ์และความรู้ของผู้เขียนที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนานในโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ ซึ่งเป็นแหล่งฝึกครูตามหลักสูตรปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ จึงนับได้ว่าหนังสือกิจกรรมบูรณาการชุดนี้ได้จัดทำขึ้นโดยผู้รู้อย่างแท้จริงทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งได้ผ่านการทดลองใช้กับเด็กในระดับปฐมวัย โดยผู้ใช้เป็นนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองเด็กปกติและเด็กที่มีความบกพร่องด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นที่ยืนยันได้ถึงคุณค่าของหนังสือชุดนี้ได้อย่างดียิ่ง ในการที่จะนำไปใช้เสริมสร้างทักษะความพร้อมของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาท รัตนมณี- คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522240006109 (ปกอ่อน) 0 หน้า
ขนาด: 212 x 284 x 16 มม.
น้ำหนัก: 720 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน