0
ชุดประชาคมอาเซียน ที่สุดในอาเซียน ที่สุดในโลก (PDF)
เรียนรู้ รู้จัก และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างหลากหลาย ทุกแง่มุม ทั้งประวัติความเป็นมาของอาเซียน ประเทศสมาชิก ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
e-books(PDF) ?295.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

   เรียนรู้ รู้จัก และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียนอย่างหลากหลาย ทุกแง่มุม ทั้งประวัติความเป็นมาของอาเซียน ประเทศสมาชิก ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม “ประชาคมอาเซียน” ด้วยความเข้าใจ

สารบัญ

- เปิดบันทึก... ที่สุดในอาเซียน ที่สุดในโลก
- ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand)
- มาเลเชีย (Malaysia)
- สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
- สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
- สาธารณรัฐอินโดนีเชีย (Republic of Indonesia)
- เนการาบรูไนดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)
- สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
- สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao People's Democratic Republic)
- สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์/พม่า (Republic of the Union of Myanmar)
- ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840219985 (PDF) 82 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน