0
ชุดหนังสือพร้อมสื่อมัลติมีเดีย ACTive English Level 9-10 (บรรจุแฟ้ม : Set)
ACTive English คือหลักสูตรภาษาอังกฤษระบบ 3e ประกอบด้วย e-Learning, e-Teaching และ e-Management เป็นหลักสูตรเน้นการใช้สื่อ Interactive Multimedia ในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ
หนังสือ990.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       "ACTive English" คือหลักสูตรภาษาอังกฤษระบบ "3e" ประกอบด้วย "e-Learning, e-Teaching และ e-Management" ที่ "ทีมวิชาการของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)" ออกแบบร่วมกับทีมวิชาการของ "LiveABC Interactive Corporation" หลักสูตรเน้นการใช้ "สื่อ Interactive Multimedia" ในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองอย่างสนุกสนานจากเกมและบทเรียนออนไลน์ มี "ระบบ Learning Management System (LMS)" สำหรับผู้ปกครองและครูใช้ติดตามพัฒนาการภาษาอังกฤษของนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อนำไปวางแผนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- เน้นพัฒนาทักษะการสื่อสาร และทักษะใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามโครงสร้างประโยค และวงคำศัพท์ในมาตรฐาน CEFR ของสหภาพยุโรป
- ผู้เรียนจะมีความมั่นใจในการเรียนภาษาอังกฤษ คุ้นเคย และกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ภายในระยะเวลา 1 เดือน
- เรียนแบบ Modular Approach เน้นการปูพื้นฐานแบบค่อยเป็นค่อยไป
- สามารถเรียนจัดสรรวิธีการเรียนแบบ Intensive Course และ Practice Coaching Model เน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนอย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น เต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
- มอบสิทธิในการเข้าใช้ Web School ACTive English เป็นระยะเวลา 6 เดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับ Username และ Password การเข้าระบบ Web School ให้ผู้ปกครอง E-mail ข้อมูล
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) ของผู้ปกครอง และนักเรียน
2. เบอร์โทรศัพท์

- ส่งมาที่ slc@se-ed.com

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5526000006019 (ปกอ่อน) 0 หน้า
ขนาด: 0 x 0 x 35 มม.
น้ำหนัก: 1620 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน