0
ชุดเรียน DVD พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเตรียมสอบบรรจุรับข้าราชการ +DVD
ชุดเรียน DVD ตรงตามแนวข้อสอบบจริง ทุกเรื่อง ทุกประเด็น
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปย่อเนื้อหาสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเตรียมสอบบรรจุรับข้าราชการ แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย   พร้อมแบบฝึกหัดและข้อสอบหลากหลาย โดยมีเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

หมวดที่ 1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมวดที่ 2 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
หมวดที่ 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
หมวดที่ 4 การบริหารราชการอย่างมาประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
หมวดที่ 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หมวดที่ 6 การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชกิจ
หมวดที่ 7 การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
หมวดที่ 8 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หมวดที่ 9 บทเบ็ดเตล็ด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163059581 (ปกอ่อน) 170 หน้า
ขนาด: 207 x 292 x 10 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วิชาการ Sure Group, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: --/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน