0
ชุด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เล่ม 2 : เจ้าฟ้านักอ่าน
หนังสือสองภาษา Thai-English รวบรวมและเรียบเรียงพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยภาษาที่กระชับ อ่านเข้าใจง่ายฯ
หนังสือ180.50 บาท
e-books(PDF) ?155.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" พระโสทรกนิษฐภคินีในพระบาทสดเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงร่วมสุขร่วมทุกข์มาแต่ทรงพระเยาว์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในหลายวาระ และช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจน้อยใหญ่ที่สืบเนื่องมาแต่ครั้งรัชสมัยสมเด็จพระบรมชนกนาถ ให้ดำเนินลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกรชาวไทยทุกคน

    หนังสือ "ชุด สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เล่ม 2 : เจ้าฟ้านักอ่าน" เล่มนี้ ได้กล่าวถึงพระจริยวัตรด้านการอ่านและพระอัจฉริยภาพด้านภาษาศาสตร์ของพระองค์ ทรงใฝ่พระทัยในการศึกษาภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาจีน ทรงพระราชนิพนธ์ร้อยแก้ว ร้อยกรอง รวมถึงบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินประเทศต่าง ๆ ไว้เป็นจำนวนมาก พระราชทานพระราชดำริในการพัฒนาด้านการอ่านและการเรียนรู้ของประชาชน ทั้งการอนุรักษ์หนังสือเก่าทรงคุณค่า การพัฒนาห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ถ่ายทอดด้วยภาษาที่กระชับ อ่านเข้าใจง่าย พร้อมด้วยคำแปลภาษาอังกฤษที่ถูกต้องครบถ้วน และพระบรมฉายาลักษณ์อันหาชมได้ยาก

    หนังสือชุดนี้จึงเป็นบันทึกประวัติศาสตร์อันเป็นประโยชน์ และเพื่อเทิดพระเกียรติเจ้าฟ้าผู้เปี่ยมด้วยพระอัจฉริภาพ และพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ ยังความปลื้มปีติแก่พสนิกรชาวไทย ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160040155 (ปกอ่อน) 48 หน้า
ขนาด: 236 x 250 x 5 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน