0
ตะลุยข้อสอบกฎหมาย เพื่อสอบเป็นข้าราชการ
สร้างชีวิตด้วยความเพียร สร้างปัญญาด้วยการอ่าน
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ เป็นตัวอย่างของข้อสอบที่ผู้เตรียมตัวสอบต้องฝึกทำให้เกิดความคุ้มเคยในการทำข้อสอบวิชากฎหมาย ตามแนวคิดที่ว่า "ยิ่งทำข้อสอบมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเข้าใจวิชากฏหมายและทำข้อสอบได้ดีมากเท่านั้น" นอกจากนี้ยังมีสรุปหลักการสำคัญที่ต้องจำให้ได้ก่อนเข้าสอบ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 สร้างความเข้าใจผ่านข้อสอบ 200 ข้อ
- ข้อสอบชุดที่ 1
- ข้อสอบชุดที่ 2
- ข้อสอบชุดที่ 3
ฯลฯ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานของกฎหมาย
- ความหมายและเจตนารมณ์ของกฎหมาย
- บทนิยามกฎหมาย
- คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ปรากฏในกฎหมายแต่ละฉบับ
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 สรุปเนื้อหาก่อนเข้าสอบ
- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2908551315209 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 165 x 2140 x 12 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน