0
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ ไฟฟ้าสถิต (PDF)
หนังสือตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้าสถิต จัดทาเพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการทำโจทย์มากขึ้น โดยเน้นการสื่อความหมายด้วยภาพ เพราะเชื่อว่าถ้าผู้เรียนได้เรียนรู้จากภาพ จะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
e-books(PDF) ?29.00 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้าสถิต จัดทาเพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการทำโจทย์มากขึ้น โดยเน้นการสื่อความหมายด้วยภาพ เพราะเชื่อว่าถ้าผู้เรียนได้เรียนรู้จากภาพ จะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
หนังสือนี้สำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือจาก ผศ.วัฒนา เดชนะ ม.ราชภัฏสงขลา และผศ.จรัส บุณยธรรมา ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอุดมศึกษา ที่ได้ให้คำแนะนำที่มีประโยชน์ รวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ ทุกระดับชั้นที่สนับสนุนส่งเสริมการทำผลงานวิชาการและส่งเสริมการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม จึงขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840122230 (PDF) 44 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน