0
ตามรอยตานานพระปริตพาหุง (PDF)
ในหนังสือเรื่อง “ตามรอยตานานพระปริตพาหุง” นี้ เกิดจากการที่ผมได้รวบรวมหนังสือสองเล่มที่ผมได้เขียนเอาไว้แล้ว แล้วผมก็นำมารวมเป็นเล่มเดียวกัน
e-books(PDF) ?219.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

         ในหนังสือเรื่อง “ตามรอยตานานพระปริตพาหุง” นี้ เกิดจากการที่ผมได้รวบรวมหนังสือสองเล่มที่ผมได้เขียนเอาไว้แล้ว แล้วผมก็นำมารวมเป็นเล่มเดียวกัน ก็คือ
          ๑. เรื่องตามรอยสิบสองตานานพระปริต
          ๒. เรื่องตามรอยตานานพระพาหุง
          สาเหตุที่นำมารวมกันก็เพื่อให้คุณผู้อ่าน ได้อ่านหนังสือที่เป็นบทสวดมนต์ ที่เป็นบทพุทธมนต์ จริง ๆ แท้ แบบยาวๆ ต่อเนื่องไปจนจบ โดยที่มีความประติดประต่อกัน และไม่ขาดช่วงใด ๆ ได้เลยเพราะเนื้อหานั้นมีบทสวดมนต์ทั้งหมดถึง ยี่สิบบท เพื่อให้คุณผู้อ่านได้เรียนรู้ และเข้าใจในส่วนของประวัติความเป็นมาในแต่ละบท และอานุภาพในการปกป้องคุ้มครองผู้ที่ได้สวดสาธยายมนต์นั้น ๆ

สารบัญ

๑. บทสวดสิบสองตานานพระปริต
ปฐมบท
๑.๑ บทมงคลสูตร
๑.๒ บทรัตนสูตร
๑.๓ บทกรณียเมตตาสูตร
๑.๔ บทขันธสูตร
ฯลฯ
๒. บทสวดตานานพระพาหุง
ปฐมบท
๒.๑ พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะพญามาร
๒.๒ พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะอาฬวกยักษ์
๒.๓ พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะพญาช้างนาฬาคีรี
๒.๔ พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะโจรองคุลิมาล

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840071439 (PDF) 354 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน