0
ติวคณิตเพิ่มคะแนน ป.5
ตะลุยแบบฝึกแบบหลากหลายจัดเต็ม แน่นทุกบท เฉลยละเอียดเพื่อกำจัดจุดอ่อนที่ไม่เข้าใจ พัฒนาทักษะการคิดโจทย์ให้แม่นยำ รวดเร็ว ครอบคลุมหลักสูตรใหม่ ปี 2560
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ติวคณิตเพิ่มคะแนน ป.5" เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยสรุปเนื้อหาสำคัญในแต่ละบทเรียนและแบบฝึกหัดในบทเรียนต่าง ๆ จำนวน 8 บทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจได้นำไปศึกษาทบทวนและลงมือทำให้เกิดความชำนาญ ให้มีการคิดอย่างเป็นขั้นตอน สอดคล้องตามหลักสูตรการเรียนการสอนในห้องเรียน และเพื่อให้ผู้เรียนเองได้ฝึกทักษะพื้นฐานที่ดีทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

สารบัญ

บทที่ 1 เศษส่วน
บทที่ 2 ทศนิยม
บทที่ 3 การนำเสนอข้อมูล
บทที่ 4 บัญญัติไตรยางศ์
บทที่ 5 ร้อยละ
บทที่ 6 เส้นขนาน
บทที่ 7 รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 8 ปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

- เฉลยบทที่ 1 - บทที่ 8

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099305945 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 12 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน