0
ตีแตกเคมี เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สรุปเนื้อหาแบบเข้มข้น แบบฝึกหัดเสริมครบทุกบท เฉลยแบบฝึกหัดจากแบบเรียนของ สสวท.
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาวิชา "เคมี" ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบทุกบท โดยอธิบายให้เข้าใจง่ายและยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ฝึกทำครบทุกหัวข้อ อีกทั้งยังมีเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทในแบบเรียนของ สสวท. เพื่อใช้ประกอบการเรียนให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์ ใช้เตรียมตัวสอบได้ทั้งกลางภาคและปลายภาค หรือใช้ทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทที่ 1 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
- 1.1 ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
- 1.2 อุบัติจากสารเคมี
- 1.3 การวัดปริมาณสาร
ฯลฯ

บทที่ 2 อะตอมและสมบัติของธาตุ
- 2.1 แบบจำลองอะตอม
- 2.2 อนุภาคในอะตอมและไอโซโทป
- 2.3 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
ฯลฯ

บทที่ 3 พันธะเคมี
- 3.1 สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิสและกฏออกเตต
- 3.2 พันธะไอออนิก
- 3.3 พันธะโคเวเลนต์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017681 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน