0
ตีแตกเคมี เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สรุปเนื้อหาแบบเข้มข้น แบบฝึกหัดเสริมครบทุกบท เฉลยแบบฝึกหัดจากแบบเรียนของ สสวท.
หนังสือ217.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาวิชา "เคมี" ม.4 เล่ม 2 ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ครบทุกบท โดยอธิบายให้เข้าใจง่ายและยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ฝึกทำครบทุกหัวข้อ อีกทั้งยังมีเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทในแบบเรียนของ สสวท. เพื่อใช้ประกอบการเรียนให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์ ใช้เตรียมตัวสอบได้ทั้งกลางภาคและปลายภาค หรือใช้ทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สารบัญ

บทที่ 4 โมลและสูตรเคมี
4.1 มวลอะตอม
4.2 โมล
4.3 สูตรเคมี
ฯลฯ

บทที่ 5 สารละลาย
5.1 ความเข้มข้นของสาละลาย
5.2 การเตรียมสารละลาย
5.3 สมบัติบางประการของสารละลาย
ฯลฯ

บทที่ 6 ปริมาณสัมพันธ์
6.1 ปฏิกริยาเคมี
6.2 สมการเคมี
6.3 การคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี
6.4 สารกำหนดปริมาณ
6.5 ผลได้ร้อยละ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018152 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 14 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน