0
ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด
หนังสือสำหรับครู อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกระดับการศึกษาให้สามารถน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการคิด การศึกษาเล่าเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิตให้เป็นไปในทางสายกลาง
ผู้เขียน ทิศนา แขมมณี
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด" เล่มนี้ เป็นหนังสือสำหรับครู อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกระดับการศึกษา ให้สามารถน้อมนำ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ไปใช้ในการคิด การศึกษาเล่าเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิตให้เป็นไปในทางสายกลาง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความสงบสุขและก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

    ขอเชิญชวนครู/ ผู้สอนในทุกระดับการศึกษามาช่วยกันปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดขึ้นและเจริญงอกงามขึ้นในตัวผู้เรียน โดยการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน เนื่องจากการคิดเป็นที่มาของการกระทำ การรู้จักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงนำไปสู่การกระทำหรือการปฏิบัติอย่างพอเพียง อันจะพัฒนาไปสู่อุปนิสัยพอเพียงในที่สุด นวัตกรรมการสอนที่เสนอแนะในหนังสือเล่มนี้ ให้แนวทางและวิธีการที่สะดวกและเรียบง่าย ซึ่งครู / ผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์หรือใช้ในการสอนได้ในทุกระดับการศึกษา

สารบัญ

ตอนที่ 1 การถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- บทที่ 1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : สาระสำคัญ
- บทที่ 2 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
- บทที่ 3 การถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประยุกต์สู่การสอน

ตอนที่ 2 การนำปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด
- บทที่ 4 การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนการสอน
- บทที่ 5 การสอนปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงแบบแยกส่วน
- บทที่ 6 การสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบเน้นกระบวนการคิด : นวัตกรรมการสอน
- บทที่ 7 หลักการสอนสำหรับการพัฒนาทักษะ กระวนการคิดการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740333302 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 12 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน