0
ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด
หนังสือสำหรับครู อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกระดับการศึกษาให้สามารถน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการคิด การศึกษาเล่าเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิตให้เป็นไปในทางสายกลาง
ผู้เขียน ทิศนา แขมมณี
หนังสือ218.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือสำหรับครู อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกระดับการศึกษา ให้สามารถน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการคิด การศึกษาเล่าเรียน การทำงาน และการดำเนินชีวิตให้เป็นไปในทางสายกลาง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความสงบสุขและก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ขอเชิญชวนครูผู้สอนในทุกระดับการศึกษา มาช่วยกันปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดขึ้นและเจริญงอกงามขึ้นในตัวผู้เรียน โดยการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียน เนื่องจากการคิดเป็นที่มาของการกระทำ การรู้จักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงนำไปสู่การกระทำหรือการปฏิบัติอย่างพอเพียง อันจะพัฒนาไปสู่อุปนิสัยพอเพียงในที่สุด นวัตกรรมการสอนที่เสนอแนะในหนังสือเล่มนี้ ให้แนวทางและวิธีการที่สะดวกและเรียบง่าย ซึ่งครู ผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์หรือใช้ในการสอนได้ในทุกระดับการศึกษา

สารบัญ

ตอนที่ 1 การถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- บทที่ 1 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : สาระสำคัญ
- บทที่ 2 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
- บทที่ 3 การถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อประยุกต์สู่การสอน

ตอนที่ 2 การนำปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด
- บทที่ 4 การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนการสอน
- บทที่ 5 การสอนปรัชญาของเศรษบกิจพอเพียงแบบแยกส่วน
- บทที่ 6 การสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบเน้นกระบวนการคิด : นวัตกรรมการสอน
- บทที่ 7 หลักการสอนสำหรับการพัฒนาทักษะ กระวนการคิดการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740342120 (ปกอ่อน) 222 หน้า
ขนาด: 145 x 208 x 13 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2023
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน