0
ถอดรหัสแนวคิดเพื่อชีวิตแนวพุทธ
ท่ามกลางสังคมที่ผู้คนจำนวนมากดำรงชีวิตโดยใช้วิธีคิดที่ผิดแปลกในมิติต่าง ๆ หนังสือเล่มนี้จะช่วยถอดรหัสให้ท่านเห็นวิธีคิดที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา เปรียบเสมือนประทีปส่องทางในยามมืดมน
ผู้เขียน รัตนะ ปัญญาภา
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ท่ามกลางสังคมที่ผู้คนจำนวนมากดำรงชีวิตโดยใช้วิธีคิดที่ผิดแปลกในมิติต่าง ๆ หนังสือเล่มนี้จะช่วยถอดรหัสให้ท่านเห็นวิธีคิดที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา เปรียบเสมือนประทีปส่องทางในยามมืดมน โดยผู้เขียนได้ถอดรหัสแนวคิดเพื่อชีวิตแนวพุทธในมิติที่สัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 7 มิติ เริ่มต้นจากการมองชีวิตประเสริฐแบบองค์รวม ต่อด้วยประเด็นย่อยต่าง ๆ อาทิ การใช้รักแท้เป็นเครื่องนำทางสร้างชีวิต ความศรัทธาต่ออำนาจในตน การดำเนินชีวิตอย่างรู้จักประมาณตนและมีความพอเพียง การดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีวิถีพุทธ ชีวิตกับความเชื่อ และพุทธสาธารณสุข

    ซึ่งผู้เขียนมองว่า ความเข้าใจหลักการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง จะนำไปสู่ชีวิตที่ดีงาม จึงได้นำประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตมาเขียนและวิเคราะห์ โดยใช้หลักพระพุทธศาสนาเป็นแกน
การอธิบายให้เห็นแก่นของเรื่อง พร้อมแสดงหลักคิดและหลักปฏิบัติตามแนวคิดพระพุทธศาสนา ภายใต้กรอบกว้าง ๆ ว่า "ถอดรหัสแนวคิดเพื่อชีวิตแนวพุทธ" 

สารบัญ

บทที่ 1 ชีวิตประเสริฐตามแนวคิดพระพุทธศาสนา
บทที่ 2 การใช้ความรักเป็นเครื่องนำทางสร้างชีวิต
บทที่ 3 ความศรัทธาต่ออำนาจในตนของมนุษย์
บทที่ 4 การดำเนินชีวิตอย่างรู้จักประมาณตนและมีความพอเพียง
บทที่ 5 การดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีวิถีพุทธ
บทที่ 6 ชีวิตกับความเชื่อ : การใช้ศรัทธานำสู่วิถีแห่งปัญญา
บทที่ 7 พุทธสาธารณสุข : แนวคิดเพื่อชีวิตที่มีสุขภาวะ
บทที่ 8 บทสรุป : ถอดรหัสแนวคิดเพื่อชีวิตแนวพุทธ

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้ได้สะท้อนให้เห็นแนวคิดของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับชีวิตที่ประเสริฐ และกระบวนทัศน์ที่จะนำไปสู่ชีวิตแนวพุทธหรือชีวิตที่ประเสริฐ โดยเน้นการใช้ความรักเป็นเครื่องนำทางความศรัทธาต่ออำนาจในตน การดำเนินชีวิตอย่างรู้จักประมาณตน การดำรงตนอยู่อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การใช้ปัญญากำกับศรัทธาเพื่อไม่ให้งมงายกลายเป็นเครื่องมือของอวิชชา นอกจากนี้ ผู้นิพนธ์ได้ส่งท้ายในบทสุดท้ายโดยถอดรหัสแนวคิดจากการปฏิบัติพระองค์ของพระพุทธเจ้าในการดูแลพระสงฆ์อาพาธ และหลักปฏิบัติต่อพระสงฆ์อาพาธในพระวินัย ให้เห็นเป็นแนวทางการดูแลตัวเองของพระสงฆ์ และดูแลกันและกันของสมาชิกในสังคม ซึ่งเป็นวิถีแห่งสุขภาวะอันเป็นที่ต้องการในสังคมปัจจุบันพระเทพวรจารย์, ดร. (ศรีพร วรวิญญ ป.ธ.9, M.A,, Ph.D.)- เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม รองอธิการบดี มหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339717 (ปกอ่อน) 312 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 575 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน