0
ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ : Modern Test Theories
ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ เป็นองค์ความรู้ที่มีนัยทั่วไปเกี่ยวกับการทดสอบ การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการแก้ปัญหาการทดสอบในแนวทางใหม่ ที่ปรับแก้จุดอ่อนของการทดสอบแบบดั้งเดิม
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ เป็นองค์ความรู้ที่มีนัยทั่วไปเกี่ยวกับการทดสอบ การพัฒนาเครื่องมือและวิธีการแก้ปัญหาการทดสอบในแนวทางใหม่ ที่ปรับแก้จุดอ่อนของการทดสอบแบบดั้งเดิม แนวทางใหม่ที่สำคัญอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory) และทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ (Item Response Theory)

    หนังสือ "ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ : Modern Test Theories" ฉบับปรับปรุงใหม่เล่มนี้ ผู้เขียนได้ปรับเนื้อหาเดิมบางส่วนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และได้เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ที่เป็นพัฒนาการสำคัญของศาสตร์ในสาขานี้ พร้อมทั้งมีภาคผนวก เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ตามทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ และแบบฝึกปฏิบัติการสำหรับเสริมความเข้าใจในแนวคิด หลักการสำคัญของทฤษฎี และทักษะการประยุกต์ใช้สำหรับการทดสอบ นับว่าเป็นหนังสือที่จะช่วยเสริมสร้างแนวคิด หลักการ ความรู้ความเข้าใจ และทักษะในทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่ สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจ และนิสิตนักศึกษได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นแนวทางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และองค์ความรู้ของศาสตร์ด้านนี้ต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ : สู่ทฤษฎีการทดสอบแนวใหม่
บทที่ 2 ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด (Generalizability Theory)
บทที่ 3 ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนน 2 ค่า (Dichotomous Item Response Theory)
บทที่ 4 ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบตรวจให้คะแนนมากกว่า 2 ค่า (Polytomous Item Response Theory)
บทที่ 5 การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบและแบบสอบ (Differential Item and Test Functioning)
บทที่ 6 การปรับเทียบคะแนนระหว่างแบบสอบ (Test Score Equating)
บทที่ 7 การทดสอบแบบปรับเหมาะกับความสามารถของผู้สอบ (Adaptive Testing)
บทที่ 8 ทิศทางในอนาคตของการทดสอบแนวใหม่ (Future Directions of Modern Testing)

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165685351 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 17 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ศิริชัย กาญจนวาสี
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน