0
ทฤษฎีคติชนวิทยา : วิธีวิทยาในการวิเคราะห์ตำนาน-นิทานพื้นบ้าน
วิธีวิทยาและทฤษฎีต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในตำราเล่มนี้ได้ทำให้เราเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ และจินตนาการของมนุษย์ ทั้งในมิติที่เป็นสากล และในมิติทางวัฒนธรรม เฉพาะของแต่ละกลุ่มชน
ผู้เขียน ศิราพร ณ ถลาง
หนังสือ361.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วิธีวิทยาและทฤษฎีต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในตำราเล่มนี้ ได้ทำให้เราเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ และจินตนาการของมนุษย์ ทั้งในมิติทาง วัฒนธรรม เฉพาะของแต่ละกลุ่มชน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาอนุภาค แบบเรื่อง การแพร่กระจายของนิทาน โครงสร้างของนิทาน โครงสร้างของตำนานปรัมปรา บทบาทของตำนานและพิธีกรรม บทบาทของคติชนกับการสร้างอัตลักษณ์กลุ่มชน และบทบาทคติชนกับการเสนอทางออกทางใจให้กับมนุษย์ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนเนื้อหาคติชนประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะกับรสนิยมของยุคสมัยและการสร้างสรรค์คติชนใหม่ ๆ ในบริบทของสังคมสมัยใหม่

สารบัญ

บทนำ สถานภาพการศึกษาคติชนวิทยา
บทที่ 2 อนุภาคและแบบเรื่อง : การศึกษาความคิดสากลและความคิดเชิงวัฒนธรรม
บทที่ 3 ชีวิตการเดินทางของนิทาน : ทฤษฎีการแพร่กระจาย และการแตกเรื่องของนิทาน
บทที่ 4 ไวยากรณ์ของนิทาน : ทฤษฎีโครงสร้างนิทานของวลาดิมีร์ พรอพพ์
บทที่ 5 ภาษาของตำนานปรัมปรา : ทฤษฎีโครงสร้างตำนานของ โคลด เลวี่-สเตราส์
บทที่ 6 คติชน กับ สังคม : ทฤษฎีบทบาทหน้าที่ของคติชนในสังคม
บทที่ 7 แนวโน้มและกระแสคติชนศึกษาในปัจจุบัน

คำนิยม
เป็นตำราที่มีจุดเด่นทั้งในด้านเนื้อหาสาระและวิธีการนำเสนอ ผู้เขียนรวบรวมทฤษฎีและวิธีวิทยาในการศึกษาวิเคราะห์ตำนานและนิทานพื้นบ้านมาได้หลากหลาย นำเสนอเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ให้ความสำคัญแก่การศึกษาทั้งตัวบทและปริบทของคติชนศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์- ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน
ตำราเล่มนี้ของอาจารย์ศิราพรได้แสดงให้เห็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีตะวันตกกับประสบการณ์จากสนามคติชนไทยได้อย่างดียิ่ง เข้นข้นด้วยเนื้อหาทางวิชาการ ขณะเดียวกันภาษาที่ใช้สื่อความคิดก็ราบรื่นและเข้าใจง่าย หากเปรียบงานตำราของอาจารย์ศิราพรกับ "ของวิเศษ" ในนิทาน ผลงานชิ้นนี้คือของวิเศษที่ไม่ได้ประทานมาจากสรวงสวรรค์ แต่มาจาก "การบ่มเพาะ" ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ ปัญญาและหัวใจรองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา- ผู้อำนวยการศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740332886 (ปกอ่อน) 512 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 25 มม.
น้ำหนัก: 535 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน