0
ทฤษฎีสี (ฉบับสุดคุ้ม)
รวบรวมและเรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ทฤษฎีสี (ฉบับสุดคุ้ม)" เล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาทฤษฎีสี รหัส 2301-2123 โดยรวบรวมและเรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ซึ่งเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ผนวกกับความรู้ในเชิงวิเคราะห์ ทั้งนี้ผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหานอกเหนือในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตลอดจนตัวอย่างภาพประกอบที่เป็นภาพสีทั้งเล่ม เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียน ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ในงานทัศนศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเอื้อประโยชน์ต่อผู้อ่าน และผู้สนใจในเชิงวิชาการ

สารบัญ

บทที่ 1 สีในประวัติศาสตร์ศิลป์
บทที่ 2 ความหมายของสี
บทที่ 3 ทฤษฎีแม่สี
บทที่ 4 วรรณะของสี
บทที่ 5 สีกลมกลืน
บทที่ 6 ความจัดของสี
บทที่ 7 สีคู่ประกอบสีคู่หรือสีปฏิปักษ์ที่แท้
บทที่ 8 ทัศนียวิทยาของสี
บทที่ 9 สีในงานจิตรกรรมร่วมสมัย
บทที่ 10 การใช้สีสำหรับการตกแต่งภายใน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164283374 (ปกอ่อน) 134 หน้า
ขนาด: 184 x 220 x 10 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน