0
ลด 70%
ทฤษฎีเครื่องมือกล (รหัสวิชา 2102-2003)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ผู้เขียน อำนาจ ทองแสน
หนังสือ77.70 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาทฤษฎีเครื่องมือกล รหัสวิชา 2102-2003 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาแบ่งเป็น 9 บทเรียน ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือกล เครื่องมือขนาดเล็ก เครื่องเลื่อยกล เครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเจียระไน และเครื่องมือกลซีเอ็นซี ซึ่งผู้เรียนในสาขาวิชานี้จาเป็นต้องเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือกล
บทที่ 2 เครื่องมือขนาดเล็ก
บทที่ 3 เครื่องเลื่อยกล
บทที่ 5 เครื่องเจาะ
บทที่ 5 เครื่องกลึง
บทที่ 6 เครื่องกัด
บทที่ 7 เครื่องไสและงานไส
บทที่ 8 เครื่องเจียระไน
บทที่ 9 เครื่องมือกลซีเอ็นซี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160824816 (ปกอ่อน) 412 หน้า
ขนาด: 184 x 255 x 20 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน