0
ลด 20%
ทฤษฎีเครื่องมือกล (สอศ.) (รหัสวิชา 20102-2003)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน อำนาจ ทองแสน
หนังสือ97.60 บาท
e-books(PDF) ?92.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาทฤษฎีเครื่องมือกล รหัสวิชา 2102-2003 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาแบ่งเป็น 8 บทเรียน ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือกล เครื่องมือขนาดเล็ก เครื่องเลื่อยกล เครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน และเครื่องมือกลซีเอ็นซี ซึ่งผู้เรียนในสาขาวิชานี้จำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือกล
บทที่ 2 เครื่องมือขนาดเล็ก
บทที่ 3 เครื่องเลื่อยกล
บทที่ 4 เครื่องเจาะ
บทที่ 5 เครื่องกลึง
บทที่ 6 เครื่องกัด
บทที่ 7 เครื่องเจียระไน
บทที่ 8 เครื่องมือกลซีเอ็นซี

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160836109 (ปกอ่อน) 364 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 16 มม.
น้ำหนัก: 630 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน