0
ทฤษฎีโครงสร้าง รหัสวิชา 3100-0301 (PDF)
ผู้เขียน เอกชัย รัตนโน
หนังสือ252.00 บาท
e-books(PDF) ?199.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือ ทฤษฎีโครงสร้าง (Theory of Structures)   รหัสวิชา 3100-0301 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหากล่าวถึง ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับโครงสร้าง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนต์ดัด แรงภายใน ชิ้นส่วนของโครงข้อหมุน เส้นอิทธิพลในคานและโครงข้อหมุน การโก่งตัวของคานโดยวิธีพื้นที่โมเมนต์และคานเสมือน และการวิเคราะห์คานต่อเนื่องโดยวิธีสมการสามโมเมนต์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5524100001910 (PDF) 452 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน