0
ทฤษฏีเครื่องจักรกลเกษตร
แบ่งเนื้อหาการเรียนทั้งในส่วนของคิเนเมติกส์และเคเนติกส์ของเครื่องจักรกลออกเป็น 9 ส่วนผระกอบไปด้วยพื้นฐานของกลไกและเครื่องจักรกล กลไกต่อโยง การวิเคราะห์ตำาแหน่ง การเคลื่อนที่ของกลไก
หนังสือ256.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาการเรียนทั้งในส่วนของคิเนเมติกส์และเคเนติกส์ของเครื่องจักรกลออกเป็น 9 บท ประกอบไป ด้วย พื้นฐานของกลไกและเครื่องจักรกล กลไกต่อโยง การวิเคราะห์ตำแหน่ง การเคลื่อนที่ของกลไก การวิเคราะห์ความเร็วและความเร่งของกลไก ลูกเบี้ยว ขบวนเฟือง การวิเคราะห์แรงในกลไก และ การสมดุลของกลไก เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชานี้

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานของกลไกและเครื่องจักรกล
บทที่ 2 กลไกต่อโยง
บทที่ 3 การวิเคราะห์ตำแหน่งการเคลื่อนที่ของกลไก
บทที่ 4 การวิเคราะห์ความเร็วของกลไก
บทที่ 5 การวิเคราะห์ความเร่งของกลไก
บทที่ 6 ลูกเบี้ยว
บทที่ 7 ขบวนเฟือง
บทที่ 8 การวิเคราะห์แรงในกลไก
บทที่ 9 การสมดุลของกลไก

คำนิยม
ขอขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงาน และเป็นพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนามหาวิทยาลัยในมิติต่างๆ สืบไปรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ- อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167822679 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 185 x 261 x 18 มม.
น้ำหนัก: 600 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน