0
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน : English Communication Skills for Airline Business (PDF)
หนังสือที่ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินได้อย่างมั่นใจ
หนังสือ211.50 บาท
e-books(PDF) ?199.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "English Communication Skills for Airline Business" เล่มนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนใช้งานภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินได้อย่างมั่นใจ โดยผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาของตำราออกเป็น 6 บทด้วยกัน ซึ่งผู้เรียนสามารถฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างครบถ้วนผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจองตั๋ว การเช็กอิน การบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน เป็นต้น นอกจากนี้ยังจะได้เรียนรู้คำศัพท์ทางเทคนิคที่สำคัญๆ รวมทั้งสำนวนที่มีประโยชน์ซึ่งมักจะใช้ในธุรกิจการบิน ตลอดจนมีแบบฝึกหัดทบทวนแทรกอยู่เมื่อจบบทที่ 3 และบทที่ 6 เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนสิ่งที่เรียนมาเป็นระยะๆ ว่าเข้าใจเนื้อหาที่ได้เรียนมาแต่ละบทมากน้อยเพียงใด

สารบัญ

Unit 1 Overview of Airline And Aviation Industry
Unit 2 Careers In Airline Business
Unit 3 Airline Reservation
- Review (Units 1-3)

Unit 4 AT The Airport: Prior To Departure
Unit 5 Boarding Passengers
Unit 6 Food And Beverage Services
- Review (Units 4-6)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ดาวนโหลด MP3 Listening Part ได้ที่ http://downloads.se-ed.com/9786160835362.zip

คำนิยม
"หนังสือ ทักษะการสื่อสาภาษาอังฤษสำหรับธุรกิจการบิน นี้ได้แต่งขึ้นและเรียบเรียงโดย ผศ.ดร.ประกาศิต สิทธิ์ริติกุล อาจารย์ผู้เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์งานการบินและความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ เนื้อหาที่ประกอบด้วยคำอธิบายและแบบฝึกหัดจึงมีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักการของ CLIL หรือ Content and Language Integrated Learning โดยนำเนื้อหาภาษาอังกฤษเฉพาะทางสำหรับธุรกิจการบิน มาเป็นแกนสำหรับการเรียนการสอน และให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน มีการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์ ที่เหมาะสมต่อระดับและสอดคล้องกับเนื้อเรื่องให้ผู้เรียนฝึกหัดการใช้ภาษาอย่างหลากหลาย หนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าอย่างยิ่ง ควรนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งในสถาบันการศึกษา และในวงการผู้ประกอบอาชีพธุรกิจบริการการบิน"ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร
"ในยุคที่ธุรกิจการบินได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจึงมีความจำเป็นที่จะต้องผลิตหนังสือเรียน ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อรองรับบุคคลากรที่เกิดขึ้นใหม่ หนังสือ English Communication Skills for Airline Business นี้ ได้ปลดปล่อยความจำเจของแบบเรียนภาษาอังกฤษเดิม ๆ และนำเสนอมุมมองใหม่ในการเรียนการสอน โดยเสนอเนื้อหาที่เข้าถึงง่าย และสะดวกต่อการใช้สำหรับทั้งผู้เรียนและผู้สอน ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนได้ครบโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และมีรูปแบบสมือนจริง มีการทบทวนองค์ความรู้เดิม ทั้งยังต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ให้ลึกซึ้งและกว้างขึ้นด้วย นับว่าแบบเรียนเล่มนี้ตอบโจทย์ผู้เรียนที่สนใจศึกษาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบินได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเตรียมความพร้อมผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพด้วย"ดร.พัชรีพรรณ ม. รัตนพล- อดีตพนักงานต้อนรับบนครื่องบินบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน) "It's an amazing textbook, converging the necessary content and all the needed expressions for aviation business systematically. With this one book, I am sure. students will enjoy not only preparing for their communication skills but also understanding their work ahead. Instructors will benefit also by ready-to-use culminating activities."
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160838110 (PDF) 196 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน