0
ทักษะการอ่านจับใจความ ป.4 ฉบับปรับปรุง 2564 หลักสูตร 2551 +เฉลย
แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความ ฝึกทักษะวิเคราะห์แยกแยะ คิดเชื่อมโยง การคิดเชิงกระบวนการ คิดอย่างเป็นระบบ พร้อมเฉลยแยกเล่ม
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ทักษะการอ่านจับใจความ ป.4 ฉบับปรับปรุง 2564 หลักสูตร 2551 +เฉลย" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกิจกรรมเสริมการอ่าน ซึ่งนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนเพราะการอ่านเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ การอ่านจึงควรได้รับการฝึกฝน นอกจากจะต้องอ่านถูกต้องแล้ว ต้องสามารถจับประเด็น ตอบคำถามจากเรื่อง และคาดการณ์จากเรื่องที่อ่าน ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในเนื้อหาที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมสาระต่าง ๆ ที่นักเรียนควรทราบในวัยของตน

สารบัญ

บทนำ สมองกับการเรียนรู้
ตอนที่ 1
- การคิดเชื่อมโยงและจำแนกแยกแยะ (คำไม่เข้าพวก)
- การคิดวิเคราะห์และแยกแยะข้อมูล (ข้อเท็จจริง หรือ ข้อคิดเห็น)
- การคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผล (คำเชื่อมประโยค)
- การเปรียบเทียบและคิดวิเคราะห์ (คำไหนเหมือนกัน)
- การสังเกตและจำแนกแยกแยะ (มีคำอะไรบ้าง)
- การคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผล (มีคำไหนบ้าง)
- การจำแนกแยกแยะและจัดหมวดหมู่ (อยู่หมวดไหนบ้าง)
ฯลฯ

ตอนที่ 2
- เรื่องที่ 1 - เรื่องที่ 82

ตอนที่ 3

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 4322021120397 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน