0
ทักษะ 7C ของครู 4.0 PLC & Log Book
7C's เป็นทักษะของครุมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์รายวิชาและเนื้อหาเป็น เขียนแผนฯ เน้นสืบสอบและโครงงานได้ ใช้เครื่องมือประเมินหลากหลายสู่สร้างนวัตกรรมบนฐานการวิจัย
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    กล่าวถึงทักษะ 7 c ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์สิ่งที่ครูต้องปฏิบัติและ พึงมีตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ดังกล่าวในหมวด 4 แนวทางจัดการการศึกษา ทักษะ 7 c ได้แก่ ทักษะ C1 Curriculum constraction skills ทักษะ C2 Child-oriented management skills ทักษะ C3 Classroom innovation implementation skills ทักษะ C4 Classroom learning assessment skills ทักษะ C5 Classroom action research skill   ทักษะ C6 Classroom management skills ทักษะ C7 Character development skills ในภาคผนวกได้บรรจุแผนการจัดการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการบูรณาการทักษะ 7C ของความเป็นครูมืออาชีพ รวมทั้งแสดงกิจกรรมการเรียนรู้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางด้วยการใช้แนวการสอนที่เรียกว่า กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมพลัง 5 ขั้นตอน ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่นำเสนอโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน

สารบัญ

- ทักษะการสร้างหลักสูตร
- ทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
- ทักษะการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
- ทักษะการประเมินการเรียนรู้
- ทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
- ทักษะการจัดการชั้นเรียน
- ทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164787193 (ปกอ่อน) 358 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 20 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงพิมพ์แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน