0
ธรรมะชนะมาร (PDF)
เมื่อบ้านเมืองลุกเป็นไฟ เราจะอยู่กันอย่างไร เมื่อเพลิงกิเลสไม่ยอมดับ เราจะรับมืออย่างไร...
ผู้เขียน พุทธรักษา
หนังสือ114.00 บาท
e-books(PDF) ?60.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ธรรมะชนะมาร มีเนื้อหา 3 ส่วน ส่วนแรก "ภาคพุทธะชนะมาร" นำเสนอเรื่องราวมารผจญในพุทธประวัตินับตั้งแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้าใช้ "บารมีสิบทัศ" เอาชนะพญามารวัสวดีได้จนตรัสรู้ และเหตุการณ์สำคัญๆ อีกหลายเรื่องตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ นับรวมได้ 8 เรื่อง ซึ่งเป็นที่มาของพระคาถาพาหุงฯ พระคาถาเก่าแก่ที่สืบทอดกันมานานหลายร้อยปีในดินแดนสุวรรณภูมินี้ และเป็นพระคาถาประจำพระองค์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวพระทัยให้เข้มแข็งจนสามารถกอบกู้เอกราชสู่กรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จ ต่อมาสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือพระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรงใช้พระคาถาเดียวกันนี้ในการกอบกู้เอกราชเป็นครั้งที่สองเช่นเดียวกัน จึงนับได้ว่าเป็น "พระคาถาแห่งชัยชนะของคนไทยอย่างแท้จริง" 

    ส่วนที่สอง "ภาคธรรมะชนะมาร" จะนำเสนอพระคาถาและบทสวดต่างๆ เพื่อสร้างกำลังใจ ความเป็นสิริมงคลและนำไปสู่ชัยชนะทั้งในเรื่องส่วนตัว ส่วนรวม หน้าที่การงาน ไปจนถึงการแก้ปัญหาของประเทศชาติในยามที่เกิดความขัดแย้งใหญ่หลวงจนบ้านเมืองลุกเป็นไฟ เมื่อเกิดกลียุคขึ้นครั้งใด คนไทยตั้งแต่โบราณก็ย่อมน้อมนำเอาพระพุทธองค์และธรรมะของพระองค์มาเป็นหลักชัย เพื่อให้เกิดกำลังใจและสิ่งยึดเหนี่ยว จะได้มีแรงกำลังต่อสู้ชีวิตและแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่างๆ จนสำเร็จ ส่วนที่สาม "ภาคผนวก" จะรวบรวมเรื่องราวพุทธประวัติตอนมารผจญ คำบรรยายธรรมในหัวข้อ "มาร 5" ของสมเด็จพระสังฆราช ประวัติและอานิสงส์ของพระคาถาและบทสวดต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงที่มาที่ไปของพระคาถาต่างๆ อย่างถ่องแท้

สารบัญ

- ภาคพุทธะชนะมาร
- ภาคธรรมะชนะมาร
- ภาคผนวก

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522290000270 (PDF) 160 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์รักคนอ่าน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน