0
ธรรมาธิบาย หลักธรรมในพระไตรปิฎก อธิบายหลักธรรมสำหรับชาวพุทธฉบับสมบรูณ์แบบ (ปกแข็ง)
รวบรวมหลักธรรมที่สำคัญในพระไตรปิฎก จัดลำดับหมวดหมู่ตามหัวข้อธรรม จากหนังสือธรรมวิภาค โดยได้จัดแบ่งตามการศึกษาและเรียนรู้ของพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ในระดับนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก
หนังสือ570.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ธรรมาธิบาย หลักธรรมในพระไตรปิฎก อธิบายหลักธรรมสำหรับชาวพุทธฉบับสมบรูณ์แบบ (ปกแข็ง)" เล่มนี้ รวบรวมหลักธรรมที่สำคัญในพระไตรปิฎก จัดลำดับหมวดหมู่ตามหัวข้อธรรม จากหนังสือธรรมวิภาค อันสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงรจนาไว้ โดยท่านอาจารย์ปัญญา ใช้บางยาง ได้ใช้ความอุตสาหะและพากเพียรในการอธิบายหลักธรรมข้อธรรม ซึ่งท่านได้ค้นคว้าถึงที่มาของหมวดธรรมนั้น ๆ และมูลเหตุแห่งการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงหลักธรรมนั้น ๆ โดยได้จัดแบ่งตามการศึกษาและเรียนรู้ของพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ในระดับนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก เป็น 3 ระดับ เพื่อให้เกิดการศึกษาตามความเหมาะสมของแต่ละท่านแต่ละบุคคล

สารบัญ

ธรรมาธิบาย 1 : หลักธรรมในพระไตรปิฎก
- ธรรมมีอุปการะมาก 2
- ธรรมคุ้มครองโลก 2
- ธรรมอันทำให้งาม 2
- บุคคลหาได้ยาก 2

ธรรมาธิบาย 2 : หลักธรรมในพระไตรปิฎก
- อริยบุคคล 2
- ภาวนา 2
- กาม 2
- ทิฏฐิ 2
ฯลฯ

ธรรมาธิบาย 3 : หลักธรรมในพระไตรปิฎก
- อุปัญญาตธรรม 2
- ธุระ 2
- ฤทธิ์ 2
- อัตถะ 2
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160309498 (ปกแข็ง) 696 หน้า
ขนาด: 215 x 299 x 38 มม.
น้ำหนัก: 1985 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมสภา
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน