0
ลด 15%
ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รหัสวิชา 30204-2101 (ปวส)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ140.25 บาท
e-books(PDF) ?132.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์จะมีความหลากหลายในการนำมาใช้งานทางธุรกิจ ในหนังสือ "ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ รหัสวิชา 30204-2101" เล่มนี้ จะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินและการดำเนินการทางธุรกิจดิจิทัล ซึ่งจะประกอบด้วยเนื้อหา ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ SEO ในงานธุรกิจยุคดิจิทัล ระบบการชำระเงินออนไลน์ ระบบการตลาดกับธุรกิจออนไลน์ การจัดการฐานข้อมูลลูกค้าออนไลน์ การใช้เครื่องมือดิจิทัลของกิจกรรมธุรกิจดิจิทัล การวางแผนสำหรับกิจกรรมธุรกิจออนไลน์ รวมถึงธุรกิจดิจิทัลในอนาคต อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 สื่อสังคมออนไลน์
บทที่ 2 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
บทที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับ SEO ในงานธุรกิจยุคดิจิทัล
บทที่ 4 ระบบการชำระเงินออนไลน์
บทที่ 5 ระบบการตลาดกับธุรกิจออนไลน์
บทที่ 6 การจัดการฐานข้อมูลลูกค้าออนไลน์
บทที่ 7 การใช้เครื่องมือดิจิทัลของกิจกรรมธุรกิจออนไลน์
บทที่ 8 การจัดการและกระบวนการทำธุรกิจออนไลน์
บทที่ 9 ธุรกิจดิจิทัลในอนาคต
บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160841813 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 172 x 242 x 11 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน