0
ลด 10%
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1003)
เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรงตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
หนังสือ64.80 บาท
e-books(PDF) ?68.40 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (สอศ.) (รหัสวิชา 20001-1003)" เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรงตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม โดยเนื้อหาประกอบด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ หลักการวางแผนเป้าหมายด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเป็นผู้ประกอบการกับการบริหารงานในองค์กร การจัดหาและการวางแผนทางการเงิน กฎหมายเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ การจัดทำแผนธุรกิจ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งทุกบทเรียนมีการเสริมสร้างการเรียนรู้ มีแบบประเมินผลการเรียนรู้และใบงาน เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะในการปฏิบัติ รวมทั้งได้มีการบูรณาการในเนื้อหาการเรียน เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
บทที่ 2 หลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ
บทที่ 3 การออกแบบและการลงทุน
บทที่ 4 การเป็นผู้ประกอบการกับการบริหารงานในองค์กร
บทที่ 5 การจัดการและการวางแผนทางการเงิน
บทที่ 6 กฎหมายเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ
บทที่ 7 การจัดทำแผนธุรกิจ
บทที่ 8 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองค์กร
บทที่ 9 การประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160837465 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 185 x 255 x 10 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน