0
นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์
ใช้ประกอบการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (กลุ่มวิชาชีพประชาสัมพันธ์) และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการการสื่อสาร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ความก้าวหน้า พัฒนาการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) และสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) ส่งผลต่อวิวัฒนาการอีกขั้นของการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ต้องปรับตัวอย่างมาก เนื่องจากการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายของการประชาสัมพันธ์สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรม และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและกลุ่มเป้าหมาย องค์กรควรปรับตัวให้เข้ากับพัฒนาการของสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) เพื่อใช้เป็นนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์

สารบัญ

บทที่ 1 การประชาสัมพันธ์ในบริบทภูมิทัศน์สื่อใหม่
- นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร
- วิวัฒนาการของระบบเว็บ และสื่อสังคมออนไลน์
- การประชาสัมพันธ์ในบริบทของสื่อสังคมออนไลน์
- ผลกระทบของเทคโนโลยีสื่อใหม่ต่อการประชาสัมพันธ์
ฯลฯ

บทที่ 2 การประชาสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์
- สถานภาพการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
- การจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
- การวางนโยบายการใช้สื่อสังคมออนไลน์
- การกำหนดวัตถุประสงค์และการประยุกต์การใช้สื่อสังคมออนไลน์
ฯลฯ

บทที่ 3 การประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์
- ทฤษฎีเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นตัวกำหนด
- แนวคิดเชิงระบบและแบบจำลองการประชาสัมพันธ์ในระบบเปิด
- การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
- การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมายทางการประชาสัมพันธ์ ในบริบทของการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ฯลฯ

บทส่งท้าย
บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740336785 (ปกอ่อน) 190 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน