0
นิตยสารแมกเก็ตติ้ง (Magketing) ฉบับ 24 (PDF)
Beyond Strategy and Consumer Lifestyle
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

นิตยสารแมกเก็ตติ้ง (Magketing) ฉบับ 24 เสนอเรื่องนำฉบับ “ELDER CARE MARKETING”

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในอีก 7-8 ปีข้างหน้า (นับตั้งแต่ปี 2560) ตามที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้ระบุไว้ว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ หรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี มากกว่าร้อยละ14 ของประชากรทั้งประเทศ ถือได้ว่า ประเทศนั้นได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (จากข้อมูลประชากรของประเทศไทยปี 2556 ประชากรไทยมีจำนวน 64.6 ล้านคน เป็นผู้สูงอายุมากถึง 9.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ)

ตลาด “ผู้สูงอายุ” ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นทุกปี อีกทั้งยังเป็นตลาดที่มีกำลังจ่ายสูง ถือเป็นโอกาสอีกช่องทางหนึ่งของุรกิจในการปรับตัวเพื่อรับต่อการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840077707 (PDF) 40 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน