0
นิทานทศพิธราชธรรม (PDF)
"ทศพิธราชธรรม" หลักธรรม 10 ประการ ที่ผู้ปกครองประเทศและผู้นำในกลุ่มชนทุกหมู่เหล่าพึงประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ เป็นแนวทางแก่เยาวชนและผู้ที่สนใจศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
e-books(PDF) ?322.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "นิทานทศพิธราชธรรม"    เป็นนิทานธรรมะที่สกายบุ๊กส์ ภูมิใจนำเสนอ เพราะนิทานทั้ง ๑o เรื่องที่คัดเลือกมานี้ ล้วนแต่เป็นนิทานชาดกกับนิทานธรรมบทซึ่งปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน จุดมุ่งหมายของหนังสือนี้ก็คือเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนทำความดี
ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ และปฏิบัติตามหลักทศพิธราชธรรม อันเป็นหลักธรรมของผู้นำ

สารบัญ

ข้อ 1 "ทาน" เรื่องน้ำใจพญากวางทอง
ข้อ 2 "ศีล" เรื่องมฆมาณพผู้รักษาศีล
ข้อ 3 "บริจาค" เรื่อง จอมเทพผู้เสียสละ
ข้อ 4 "ความซื่อตรง" เรื่องถาดทองคำ
ข้อ 5 "ความอ่อนโยน" เรื่องพญานาคอวดดี
ข้อ 6 "ความเพียร" เรื่องรางน้ำของฤาษี
ข้อ 7 "ความไม่โกรธ" เรื่อง กขเทวดาผู้ละความโกรธ
ข้อ 8 "ความไม่เบียดเบียน" เรื่อง พญาปลาขอฝน
ข้อ 9 "ความอดทน" เรื่อง พญากระกระบือกับลิงทโมน
ข้อ 10 "ความเที่ยงธรรม" เรื่อง พญาสุนัขผู้ยุติธรรม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840263797 (PDF) 80 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน